කර්මාන්තශාලා සංචාරය

නිෂ්පාදන ප්රවාහය

Production Flow1

අමුදව්ය

Production Flow2

වාත්තු කිරීම

Production Flow3

අර්ධ නිමි ප්ලාස්ටික්

Production Flow6

වෙල්ඩින්

Production Flow5

චිප්ස් සෑදීම

Production Flow4

වංගු කිරීම

Production Flow7

එකලස් කිරීම

Production Flow8

ලේසර් කැටයම්

Production Flow9

FQC